หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
โดย : admin
อ่าน : 1296
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
- แบบฟอร์มขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
  ไฟล์ WORD   ไฟล์ PDF

- แบบฟอร์มขอยกเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
  ไฟล์ WORD   ไฟล์ PDF

- คำร้องขอใบรับรองการศึกษา
  ไฟล์ WORD   ไฟล์ PDF

- คำร้องทั่วไป
  ไฟล์ WORD   ไฟล์ PDF

ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการศึกษาฯ
- ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1 - อ.3)
   สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ ที่นี้

- ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
   สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ ที่นี้

การจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาฯ
- ตัวอย่างเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ระดับก่อนประถมศึกษา
  สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ ที่นี้

- ตัวอย่างเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา
  สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ ที่นี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประถมศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา) ปี 2551
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560
- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ