หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ
โดย : admin
อ่าน : 1110
อังคาร ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

OIT 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


ขั้นตอนการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ทางราชการ