ชื่อ - นามสกุล :นางปณิดา ภูห้องเพชร
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ
ที่อยู่ :
Telephone :02-5911301
Email :songserm.non1@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมสวัสดิการ