[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
เมนูหลัก
E-Office
คำสั่ง
คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ
1. งานการจัดการศึกษา ในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย


2. งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

3. งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. งานการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ


5. งานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา ลูกเสือ

6. งานการะดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

7. งานกิจกรรมพิเศษและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

9. งานวิเทศสัมพันธ์

10. งานการศึกษากับศาสนา และวัฒนธรรม

11. งานสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น


12. งานส่งเสริมสถานศึกษา
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

มาตรฐานการให้บริการ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจ

   การให้บริการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว


  1. มากที่สุด
  2. มาก
  3. ปานกลาง
  4. น้อย
  5. น้อยที่สุด 

  

ชื่อ : นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รักษาการผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5911301

ชื่อ : นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานยาเสพติด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5911301

ชื่อ : นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว งานอนามัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5911301

ชื่อ : นางโรสนี สีอร่ามรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานรับนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5911301

ชื่อ : นางสาวนุช อ้อคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5911301

ชื่อ : นางปณิดา ภูห้องเพชร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา
อีเมล์ : songserm.non1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5911301
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5